Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki muszą być podzielone na określonej wielkości strefy pożarowe. Instalacje techniczne, w szczególności rury i kable elektryczne, przechodzą wielokrotnie przez przegrody będące oddzieleniami przeciwpożarowymi. Przejścia te zwane również przepustami lub grodziami podobnie jak przegrody, w których występują, spełniać muszą kryteria szczelności i izolacyjności ogniowej.
Przejścia instalacyjne przez ściany i stropy, przez które przeprowadzone są pojedyncze przewody elektryczne, kable i wiązki kabli oraz rury z materiałów niepalnych i palnych, stanowią bardzo ważny element przegrody przeciwpożarowej. W przypadku braku odpowiedniego zabezpieczenia stwarzają one zagrożenie obniżenia wymaganej odporności ogniowej ściany czy stropu. Zadaniem systemu ochronnego przejść instalacyjnych jest zachowanie odporności ogniowej przegrody, zmniejszenie zagrożenia powstania pożaru, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko rozprzestrzeniania się pożaru

Przejścia instalacyjne

W systemie ogniochronnych przepustów instalacyjnych PROMASTOP, Promat oferuje zestaw sprawdzonych rozwiązań konstrukcyjnych.

Przejścia rur instalacyjnych

Dzięki zastosowaniu kołnierzy ogniochronnych PROMASTOP-UniCollar oraz kaset ogniochronnych PROMASTOP uszczelnia się przejścia rur z tworzyw sztucznych przez stropy i ściany, uniemożliwiając rozprzestrzenianie się ognia i dymu na inne strefy pożarowe. Dodatkowo kołnierze PROMASTOP-UniCollar stosuje się do uszczelniania przejść rur stalowych w dodatkowej izolacji z syntetycznego kauczuku. Kołnierze i kasety ogniochronne PROMASTOP zapewniają uszczelnionym przepustom rurowym klasę odporności ogniowej EI 120. Do zabezpieczenia ogniochronnego rur metalowych Promat proponuje zastosowanie masy ogniochronnej PROMASTOP-Coating zarówno w uszczelnianiu przejść pojedynczych rur jak i w przejściach kombinowanych.

Przejścia kablowe

Uszczelnienie przepustów kablowych wykonuje się przy zastosowaniu zapraw ogniochronnych PROMASTOP lub masy ogniochronnej PROMASTOP-Coating oraz wełny mineralnej. Przepusty kablowe PROMASTOP uszczelniają przejścia kabli elektrycznych przez przegrody, zachowując ich klasę odporności ogniowej.

Rozróżniamy następujące rodzaje przepustów kablowych PROMASTOP:

  • przepusty kablowe z wełny mineralnej, w połączeniu z bezrozpuszczalnikową, endotermiczną powłoką PROMASTOP-Coating,

  • przepusty kablowe z zaprawy ogniochronnej PROMASTOP Typ S,

  • przepusty kablowe zabezpieczone pianką PROMAFOAM C.

  • przejścia pojedynczych przewodów mogą być również w prosty i skuteczny sposób zabezpieczone przez uszczelnienie pianką PROMAFOAM-C i masą ogniochronną PROMASEAL-Mastic.

Przejścia kombinowane

Uszczelnienia przejść, przez które przeprowadzane są jednocześnie rury instalacyjne wszelkiego rodzaju oraz kable elektryczne

Facebook

Zadzwoń
Lokalizacja