Rzeczoznawcy:

mł. bryg. mgr inż. Adam Wiśniewski – rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
upr. KG PSP nr 526/2010
adam.wisniewski@flampol.pl

mł. bryg. mgr inż. Henryk Tabor – rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
upr. KG PSP nr 379/98
henryk.tabor@flampol.pl

Zakres świadczonych usług.

Przygotowanie obiektów do odbioru ppoż. (analiza dokumentacji, przeglądy obiektów, konsultacje i doradztwo, próby instalacji i urządzeń ppoż.).

Ekspertyzy ppoż. dotyczące uzyskania odstępstwa od wymagań obowiązujących przepisów ppoż. w zakresie:
– warunków technicznych
– dróg pożarowych,
– zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru,
– instalacji i urządzeń przeciwpożarowych – hydranty wewnętrzne, SUG, DSO,SSP.

Sporządzanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, planów ewakuacji obiektów oraz projektów oznakowania znakami bezpieczeństwa i ewakuacji a także rozmieszczenia gaśnic.

Opracowanie scenariuszy pożarowych – zasady sterowania i współpracy urządzeń i instalacji pożarowych na obiekcie.

Uzgadnianie projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej
Na podstawie delegacji zawartej w ustawie art. 6 ust. 2 z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał rozporządzenie z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1139, z 2009 r. Nr 119, poz. 998).

Rozporządzenie określa zakres, zasady i tryb uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności: 1) rodzaje obiektów, których projekty budowlane wymagają uzgodnienia, 2) tryb i zakres dokonywania uzgodnień przez rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, 3) szczegółowe zasady powoływania i odwoływania rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i nadzorowania ich działalności, 4) szczegółowe zasady prowadzenia kontroli przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nad uzgadnianiem projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej.

Zgodnie z §2 rozporządzenia projekt budowlany obiektu budowlanego, w stosunku do którego Państwowa Straż Pożarna zgodnie z przepisami prawa budowlanego ma prawo zająć stanowisko przed przystąpieniem do użytkowania obiektu, wymaga uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej.

Projekty budowlane uzgadniane są przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, który poprzez ostemplowanie i podpisanie projektu potwierdza zgodność zawartych w nim rozwiązań z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

W przypadku, gdy projekt zawiera rozwiązania wymagające uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych uzgodnienia, dokonuje się po przedstawieniu przez projektanta lub inwestora postanowienia właściwego organu o udzieleniu zgody na to odstępstwo.

Projekty budowlane zawierające rozwiązania zastępcze lub zamienne wynikające z procedury określonej w przepisach techniczno-budowlanych oraz przepisach przeciwpożarowych uzgadnia się po przedstawieniu przez projektanta lub inwestora postanowienia właściwego dla miejsca lokalizacji inwestycji komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w § 16.

Rzeczoznawca po uzgodnieniu projektu budowlanego obiektu budowlanego jest zobowiązany do przesłania, w terminie 14 dni od dnia uzgodnienia, zawiadomienia o uzgodnieniu projektu budowlanego do właściwej komendy wojewódzkiej PSP.

Nadzór nad działalnością rzeczoznawców sprawuje Komendant Główny PSP przy pomocy Komendantów Wojewódzkich PSP. Komendant Główny PSP może udzielić rzeczoznawcy upomnienia lub skierować go na ponowny egzamin, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w jego działalności, a gdy wymienione nieprawidłowości miały istotny wpływ na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektów – może go odwołać z funkcji rzeczoznawcy i unieważnić jego akt powołania.

Uzgodnienia wymagają następujące rodzaje projektów budowlanych: 1) budynku zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I lub ZL II, lub ZL V;
2) budynku należącego do grupy wysokości: średniowysokie, wysokie lub wysokościowe, zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III lub ZL IV;
3) budynku niskiego zawierającego strefę pożarową o powierzchni przekraczającej 1.000 m2, zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, obejmującą kondygnację nadziemną inną niż pierwsza;
4) obiektu budowlanego innego niż budynek, przeznaczonego do użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w którym przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób na powierzchni do 2.000 m2;
5) budynku zawierającego strefę pożarową produkcyjną lub magazynową, wolno stojącego urządzenia technologicznego lub zbiornika poza budynkami oraz placu składowego albo wiaty, jeżeli zachodzi co najmniej jeden z następujących warunków:
a) strefa pożarowa produkcyjna lub magazynowa wymienionych obiektów budowlanych ma powierzchnię przekraczającą 1.000 m2 oraz gęstość obciążenia ogniowego przekraczającą 500 MJ/m2,
b) występuje zagrożenie wybuchem,
c) strefa pożarowa produkcyjna lub magazynowa wymienionych obiektów budowlanych ma powierzchnię przekraczającą 5.000 m2 i gęstość obciążenia ogniowego mniejszą niż 500 MJ/m2;
6) garażu wielopoziomowego oraz garażu zamkniętego o więcej niż 10 stanowiskach postojowych;
7) obiektu budowlanego objętego obowiązkiem wykonania systemu sygnalizacji pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych lub dźwiękowego systemu ostrzegawczego;
8) parkingu przeznaczonego dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne;
9) sieci wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami zewnętrznymi przeciwpożarowymi, przeciwpożarowego zbiornika wodnego oraz stanowiska czerpania wody do celów przeciwpożarowych;
10) tunelu o długości ponad 100 m.

W przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy obiektu budowlanego oraz zmiany związanej z koniecznością zapewnienia drogi pożarowej, a także zmiany sposobu użytkowania wyżej wyszczególnionego obiektu budowlanego, uzgodnienie jest wymagane, gdy ze względu na charakter lub rozmiar robót niezbędne jest sporządzenie projektu budowlanego, którego rozwiązania projektowe dotyczą warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego.

Na wniosek projektanta lub inwestora mogą być uzgadniane projekty budowlane nie wymienione powyżej.

Zakres, tryb i zasady uzgadniania projektu budowlanego obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych regulują odrębne przepisy.

W § 5.ust.1. rozporządzenia ustalono dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu zawarte w projekcie budowlanym określone i przedstawione przez projektanta, które stanowią podstawę do uzgodnienia, obejmujące w szczególności:
1) powierzchnię, wysokość i liczbę kondygnacji,
2) odległość od obiektów sąsiadujących,
3) parametry pożarowe występujących substancji palnych,
4) przewidywaną gęstość obciążenia ogniowego,
5) kategorię zagrożenia ludzi, przewidywaną liczbę osób w poszczególnych pomieszczeniach i na każdej kondygnacji,
6) ocenę zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych,
7) podział obiektu na strefy pożarowe,
8) klasę odporności pożarowej budynku oraz klasę odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych,
9) warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe;
10) sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;
11) dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a w szczególności:
stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;
12) wyposażenie w gaśnice;
13) zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru;
14) drogi pożarowe.

Zgodnie § 8 ust. 1 rozporządzenia funkcję rzeczoznawcy może sprawować osoba, która ukończyła studia wyższe, a ponadto:

1) odbyła co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową w jednostkach ochrony przeciwpożarowej lub wykonując czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej albo jako projektant w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane; 2) ma odpowiednie przygotowanie zawodowe do sprawowania tej funkcji.

Wniosek o powołanie do sprawowania funkcji rzeczoznawcy zainteresowana osoba kieruje do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Do wniosku, o którym mowa, powinny być dołączone:
1) dokumenty stwierdzające posiadane wykształcenie,
2) kwestionariusz osobowy według wzoru stosowanego w Państwowej Straży Pożarnej,
3) wykaz opracowań lub publikacji z zakresu zabezpieczeń przeciwpożarowych wykonanych w związku z dotychczasową działalnością.

Oceny przygotowania zawodowego kandydatów do sprawowania funkcji rzeczoznawcy dokonuje powołana w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Komisja do Spraw Rzeczoznawców, na podstawie wyników przeprowadzonego egzaminu.

Egzamin składa się:
1) z części pisemnej w formie testu obejmującego 40 pytań z zakresu znajomości przepisów prawa i zasad wiedzy technicznej, dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz doboru zabezpieczeń przeciwpożarowych stosownie do tych wymagań;
2) z części ustnej polegającej na odpowiedzi kandydata na zadane pytania dotyczące sposobu rozwiązania problemu z zakresu działania rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, w oparciu o przypadki praktyki.
Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej w części pisemnej egzaminu jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 21 punktów.
Do części ustnej egzaminu są dopuszczeni kandydaci, którzy uzyskali ocenę pozytywną z części pisemnej egzaminu.

Przewodniczącym Komisji jest dyrektor Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej PSP. Pozostałych członków Komisji, w liczbie co najmniej 5 osób powołuje i odwołuje Komendant Główny PSP na wniosek przewodniczącego Komisji.

Komendant Główny PSP, na wniosek przewodniczącego Komisji, powołuje do sprawowania funkcji rzeczoznawcy osobę, która uzyskała pozytywny wynik oceny przygotowania zawodowego do sprawowania funkcji rzeczoznawcy i wydaje akt powołania stwierdzający posiadanie odpowiedniego przygotowanie zawodowego do sprawowania funkcji rzeczoznawcy.

Rejestr wydanych aktów powołania prowadzi Biuro Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej PSP. Aktualny wykaz rzeczoznawców, zmieszczony jest na stronie: http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=2353

W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych rzeczoznawca jest zobowiązany do systematycznego zaznajamiania się ze zmianami w przepisach prawa i zasadach wiedzy technicznej dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz uzyskiwania pozytywnego wyniku ze sprawdzianu znajomości tych zmian, przeprowadzonego przez ww. Komisję, nie rzadziej niż co 5 lat.

Facebook

Zadzwoń
Lokalizacja